Anti-korruptionspolitik

ABC-politik for selskaber i Cibicom-koncernen

• Cibicom A/S
• Cibicom Services A/S
• Cibicom Mobility ApS

 

Cibicoms værdier er

Fællesskab, Ansvar og Enkelthed.

 

Introduktion

Cibicom har en klar holdning til, at ansatte, ledelse og bestyrelse skal overholde den danske og internationale lovgivning. Gennem vores anti-korruptionspolitik anerkender og understreger vi vores forpligtelse til at forhindre korruption samt holde os opdateret på tiltag og lovkrav på området.

Formålet med denne anti-korruptionspolitik er at vejlede vedrørende sager om korruption samt at angive Cibicoms og ansattes ansvar for at opretholde en nultolerance overfor korruption, hvilket medfører, at enhver ansat, som får eller har mistanke eller viden om korruption, er forpligtet til at underrette sin nærmeste overordnede, Legal-afdelingen eller Cibicoms Whistleblower ordning.

Anti-korruptionspolitikken har til formål at sikre personlig og organisatorisk integritet for Cibicom samt at sikre og understøtte en adfærd og arbejdsetik, som sætter den højeste standard for os og vores samarbejdspartnere. Anti-korruptionspolitikken angiver retningslinjer for forhindring af korruption, og hvordan Cibicoms ansatte skal reagere på mistanke om korruption og korrupt adfærd.

 

Om korruption

Korruption defineres som misbrug af betroet magt/viden for egen vindings skyld og er undergravende for samfundets og demokratiets værdier samt tilliden til disse. Udvises eller indtages der en positiv eller negligerende indstilling til korruption, mister vores love deres betydning og vores retssamfunds dets integritet.

Cibicom tolererer ikke korruption i nogen form. Vi har indført foranstaltninger for at sikre, at ingen af vores medarbejdere tager imod nogen form for bestikkelse og ikke giver eller accepterer særligt fordelagtige tilbud til eller fra personer, agenter, mellemmænd eller andre tredjeparter. Dette dækker også gaver, gæstfrihed, bidrag eller sponsorater, som ved accept vil blive oplyst gennemskueligt.

Vores anti-korruptionspolitik er baseret på principper, som indgår i

  • OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder
  • FN’s Global Compact
  • UK Bribery Act fra 2010
  • Dansk og international ret

Cibicoms forståelse af korruption dækker både, men ikke udelukkende, modtagelse og afgivelse af og forespørgsel og forsikring om bestikkelse og andre former for aktiv eller passiv korrupt adfærd i modtagelse og afgivelse af penge, tjenester, beskyttelse, ekstra services eller lignende.

Cibicom forpligter sig i denne anti-korruptionspolitik til at handle på professionel, etisk og ærlig vis og forpligter os til at implementere systemer, der forhindrer korruption og bestikkelse, som kan straffes efter straffelovens § 122, § 144, og § 299 stk. 2 etc.

 

Anti-korruptionspolitik

Retningslinjer

Cibicom har indført nedenstående retningslinjer for at sikre korrekt forståelse og håndtering af vores etiske standarder.

Interessekonflikter
Vi vil undgå enhver uhensigtsmæssig interessekonflikt – reel eller potentiel – mellem personlige interesser og Cibicoms interesser. Interessekonflikter opstår i situationer, hvor man har en privat eller personlig interesse, som kan påvirke indsatsen for Cibicom eller samarbejdspartnere. Interessekonflikter er ikke nødvendigvis korruption, men skal identificeres og håndteres korrekt for at afværge mistanke, og dette forpligter ansatte til straks at underrette nærmeste overordnede, Legal-afdelingen eller Whistleblower-ordningen.

Afpresning
Vi vil ikke forsøge at påvirke personer, organisationer, eller institutioner for egen vindings skyld ved at bruge vores position eller tilbyde dem individuelle fordele, og vi vil ikke bruge nogen form for afpresning, tvang, vold eller trusler herom som middel for at opnå fordele. Ansatte må ikke benytte sin professionelle status til egen vinding samt ikke misbruge sin myndighed som overordnet til at opnå personlige fordele eller serviceydelser fra medarbejdere.

Bedrageri og underslæb
Vi vil ikke bruge vildledning, snyd eller tillidsbrud for at opnå en uretfærdig eller uærlig, professionel eller privat fordel. Bedrageri er økonomisk kriminalitet, som indbefatter svindel, bedrag eller falskneri, hvor man på ulovlig vis opnår fordele eller penge. Underslæb er uretmæssig tilegnelse, misbrug eller tyveri af ejendom eller penge, som man er lovligt betroet i kraft af sin position.

Bestikkelse
Vi vil ikke give eller acceptere nogen form for bestikkelse, smøring eller erkendtligheder, heller ej tilbyde eller modtage penge, serviceydelser eller andre værdier fra personer eller samarbejdspartnere med henblik på at opnå indflydelse eller opnå fordele.

Nepotisme og favorisering
Vi vil ikke favorisere venner, familie eller andre personlige relationer i forbindelse med ansættelse, indkøb, hjælp eller i andre situationer, når andre kandidater er bedre kvalificerede og villige til at udføre arbejdet eller give højere løn og andre goder til ansatte, som har en personlig relation til ledelsen.

Gaver
Vi vil ikke, direkte eller indirekte, give, anmode om, eller modtage gaver, finansielle goder eller tjenester med forventning om modydelse eller gengældt tjeneste.

Ansatte vil fortsat kunne acceptere almindelig gæstfrihed og mindre gaver, så længe det sker i rimeligt omfang og er af begrænset økonomisk værdi, idet vi internt i Cibicom har besluttet at sådanne modtagne gaver overdrages til fællesskabet, hvorefter gaverne fordeles på Cibicoms årlige banko-aften. 

 

Håndtering og gennemførelse

For medarbejdere
Som ansat i Cibicom skal du sikre dig, at du har læst og forstået, samt at du agerer efter de angivne retningslinjer i denne anti-korruptionspolitik. Som ansat skal du respektere og fremme de angivne retningslinjer i denne anti-korruptionspolitik. En begrundet formodning om korruption er lige så vigtig at rapportere som direkte viden. Dette skal ske til nærmeste overordnede, Legal-afdelingen eller via Whistleblower-ordningen. Handlinger i strid med Cibicoms anti-korruptionspolitik vil kunne medføre ansættelsesretlige konsekvenser og politianmeldelse for alle involverede parter.

 

Gå til Cibicoms øvrige CSR politik