CSR - Code of Conduct

For leverandører til Cibicom-koncernen

CSR - Code of Conduct for leverandører til Cibicom-koncernen

 • Cibicom A/S
 • Cibicom Services A/S
 • Cibicom Mobility ApS
 • Telpartner A/S
 • Sense Solutions ApS

 

Cibicoms værdier er

Fællesskab, Ansvar og Enkelthed.

 

Introduktion

I Cibicom fokuserer vi på, at vi i fællesskab tager ansvar for at gøre det enkelt. Dette fællesskab og ansvar medfører for os ikke kun et ansvar for vores interne fællesskab, men også det fællesskab, vi alle indgår i. Derfor vil vi som en ansvarlig virksomhed forpligte både os selv, men også vores leverandører til at leve op til standarder, som er retfærdige og bæredygtige.

Disse standarder medfører, at vores leverandører anerkender, efterlever, og er forpligtet til vores opstillede CSR-principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, og antikorruption. Vores Code of Conduct skal ses som et værktøj til at sikre samarbejde og dialog med vores leverandører og til at fokusere på mulighed for og villighed til forbedring for både os og vores leverandører.

Vores ansvar

Vores CSR-politik er baseret på generelle principper, som indgår i

 • FN’s Global Compact
 • FN’s vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder
 • OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder

 

Vi forventer derfor, at vores leverandører overholder de standarder, som denne Code of Conduct forudsætter.

For at sikre dette skal leverandører kunne dokumentere overholdelse af de enkelte forpligtelser. Leverandøren skal ved formodning om overtrædelse af love, reguleringer og/eller denne Code of Conduct rapportere til Cibicom. Denne Code of Conduct vil løbende blive revideret og vurderet for tilstrækkelighed og effektivitet og skal ikke tolkes som en måde at omgå gældende love, regler eller reguleringer.

Vores CSR-politik gør det muligt at tage ansvar for og sikre det fællesskab, vi alle indgår i.

CSR-principperne

Generelt

Cibicom forventer, at vores leverandører og underleverandører overholder og handler efter FN’s og OECD’s principper og retningslinjer og Cibicoms Code of Conduct.

Leverandører har ansvar for at sikre overholdelse af Cibicoms Code of Conduct. Hvis det opdages af leverandøren, at et eller flere punkter ikke overholdes i overensstemmelse med vores Code of Conduct, har leverandøren ansvar for at råde bod på den skade, der måtte være forårsaget af manglende overholdelse, om det måtte stamme fra leverandøren selv eller fra leverandørens værdikæde.

Menneskerettigheder

 • Respekt for menneskerettighederne
 • Ingen krænkelser af menneskerettighederne

Leverandør forventes at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder samt at sikre, at man ikke medvirker til at krænke disse.

 Arbejdstagerrettigheder

 • Foreningsfrihed og kollektiv forhandling
 • Børnearbejde

Leverandør forventes at støtte op om og sikre foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandling, at støtte ophøret af enhver form for tvangs- og børnearbejde og må ikke benytte sig af disse. Samtidig forventes leverandør at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø ved at overholde gældende love og reguleringer samt bekæmpe diskrimination og støtte ophøret af diskrimination i alle former gennem ligeret.

Miljø

 • Forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 • Fremme større miljømæssig ansvarlighed
 • Tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlig teknologi

Leverandør forventes at overholde gældende love og reguleringer vedrørende bestemmelser for miljø og klima og skal søge at forebygge, minimere og udbedre eventuel negativ miljøpåvirkning af egne aktiviteter, produkter og serviceydelser. Samtidig forventes leverandør at søge at forhindre, minimere og afhjælpe betydelig negativ indvirken på biodiversitet og fra forurening, som er direkte grundet leverandørs aktiviteter, produkter og serviceydelser.

Antikorruption

 • Modarbejd alle former for korruption, afpresning og bestikkelse

Leverandør forventes at overholde gældende love og reguleringer vedrørende antikorruption og skal arbejde aktivt for at undgå alle former for korruption, bestikkelse og afpresning. Dette gælder både for leverandørs eget arbejde samt for agenter, mellemmænd, og andre tredjeparter. Samtidig forventes leverandør at afholde sig fra at tilbyde eller modtage store gaver som led i illegitime forretningsfordele, at modtage eller give gaver, gæstfrihed, bidrag eller sponsorater, som har funktion af illegitime forretningsfordele, korruption eller bestikkelse.

Implementering og håndtering

Leverandør skal kunne demonstrere, at denne efterlever principperne indeholdt i denne Code of Conduct, og dokumentation skal være tilgængelig for Cibicom på anmodning. Principperne heri udstrækker sig til alle leverandører og alle deres medarbejdere uanset deres status eller forhold til leverandøren.

Leverandør skal udpege en person, som er ansvarlig for håndtering, planlægning, implementering og overvågning af denne Code of Conduct.

Cibicom kan monitorere leverandørers håndtering af denne Code of Conduct med formålet at opnå indsigt i, hvordan leverandør håndterer principperne om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, og antikorruption.

Hvis leverandør ikke lever op til vores opstillede Code of Conduct, vil leverandør blive givet et tidsrum til at rette op på dette. Hvis ikke leverandør selv er i stand til dette, vil Cibicom indgå i samarbejde og dialog med leverandør og udvikle og implementere en handlingsplan. Hvis ikke denne handlingsplan overholdes, eller hvis leverandør gentagne gange fejler i at overholde vores CSR-politik, forbeholder Cibicom sig retten til at bringe samarbejdet med leverandør til ophør.

Ved at underskrive dette dokument anerkender og forpligter underskriver sig til de standarder, som forefindes i dette dokument i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljø og antikorruption i så vid udstrækning, som det er muligt for underskriver.

Underskriver forpligter sig ligeledes til at træffe tilstrækkelige foranstaltninger for implementering og opfyldelse af forpligtelserne fremsat heri, samt at underskrivers værdikæde opfylder nærværende standarder og forpligtelser.

CSR Code of Conduct for leverandører

Download Code of Conduct-dokument til underskrift og returnering til Cibicom.

CSR Code Of Conduct