Handelsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Version 3.4

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (herefter “Handelsbetingelser”) skal anses for en integreret del af alle tilbud og aftaler om levering af Cibicom A/S’ (herefter “Cibicom”) ydelser, medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem Cibicom og Kunden (herefter samlet benævnt “Parterne”).
1.2 Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser mv. anses ikke for en fravigelse af Handelsbetingelserne, medmindre Cibicom udtrykkeligt skriftligt samtykker heri.
1.3 Handelsbetingelserne erstatter alle Cibicom’s tidligere salgs- og leveringsbetingelser.

2. Bilag og forrang

2.1 Ved uoverensstemmelser imellem indholdet af Produktspecifikationerne, SLA og Handelsbetingelserne, har Produktspecifikationernes bestemmelser og herefter Handelsbetingelserne og SLA, forrang medmindre andet er specifikt aftalt.

3. Definitioner

3.1 Termer, der er defineret i Produktspecifikationerne, finder ligeledes anvendelse som definerede termer i disse Handelsbetingelser.
3.2 De anførte definitioner er gældende, uanset i hvilken grammatisk form de definerede termer anvendes i.
3.3 Aftalen indeholder Underskriftsside, Produktspecifikationer, SLA, Betingelser samt priser.
3.4 Arbejdsdag betyder mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.
3.5 Dag betyder kalenderdag.
3.6 Etableringsydelse betyder den betaling for at etablere Ydelserne.
3.7 Part betyder Cibicom eller kunden.
3.8 Produktspecifikationerne betyder de specifikke produktvilkår med dertil knyttede bilag, der gælder for de konkrete ydelser.
3.9 Priser betyder den betaling for Ydelserne, der fremgår af Produktspecifikationerne.
3.10 Ydelserne betyder de aftalte ydelser, der fremgår af Produktspecifikationerne
3.11 Service Level Agreement (SLA), et dokument der beskriver, hvad Cibicom servicemæssigt forpligter sig til overfor Kunden.

4. Ydelserne

4.1 Cibicom skal levere de aftalte Ydelser.

4.2 Leveringen af Ydelserne er til enhver tid betinget af, at kunden opfylder sine forpligtelser under Aftalen. Cibicom er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved Ydelserne, der er forårsaget af forhold, som kunden er ansvarlig for.
4.3 Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er enhver angivelse af leveringstider et udtryk for forventet leveringstid, som Cibicom efter bedste evne vil forsøge at leve op til uden at en forsinkelse dog udgør en misligholdelse af Aftalen.

5. Ændring af ydelserne

5.1 Begge Parter kan fremsætte anmodning om ændringer af Ydelserne efter nedenstående retningslinjer.
5.2 Indtil en ændring er accepteret af begge parter, skal Cibicom, såfremt andet ikke aftales skriftligt, fortsætte med at opfylde sine forpligtelser under Aftalen, som om den pågældende ændringsanmodning ikke er fremsat.
5.3 Ingen af Parterne er bundet af en ændringsanmodning førend den ønskede ændring er accepteret af begge parter.
5.4 Ændringer som følge af lovkrav skal altid accepteres.
5.5 Implementering af ændringer medfører ikke i øvrigt ændring af vilkårene i henhold til Aftalen, medmindre dette udtrykkeligt aftales skriftligt mellem Parterne.
5.6 Alle ændringsanmodninger og accept heraf skal foreligge i skriftlig form.
5.7 Kundens ændringsanmodninger
5.7.1 Kunden kan, gennem en skriftlig ændringsanmodning, anmode om, at Cibicom gennemfører en ændring af en eller flere af Ydelserne og leveringen heraf.
5.7.2 Cibicom skal hurtigst muligt, og normalt indenfor 10 Arbejdsdage efter modtagelse af kundens ændringsanmodning, aktivt nægte ændringsanmodningen eller udarbejde et overslag over de forventede omkostninger forbundet med at forberede et løsningsforslag. Det pågældende overslag skal være baseret på det forventede tidsforbrug og Cibicom’s timepriser anført i Produktspecifikationerne. Overslaget sendes til kundens godkendelse. Hvis det efterfølgende udarbejdede løsningsforslag accepteres, vil Cibicom’s honorar – om noget – for udarbejdelse af løsningsforslaget blive annulleret.
5.7.3 Ved modtagelse af kundens godkendelse af overslaget skal Cibicom indlede arbejdet med løsningsforslaget og indenfor rimelig tid fremlægge løsningsforslaget for kunden. Løsningsforslaget skal bl.a. indeholde en detaljeret beskrivelse af løsningen, prisen for løsningen og øvrige konsekvenser. Løsningsforslaget skal danne baggrund for Parternes beslutning om accept af en ændringsanmodning.
5.7.4 Cibicom har ret til, men ikke pligt til at efterkomme en ændringsanmodning fra kunden. Hvis Cibicom i løsningsforslaget påviser, at ændringen ikke kan gennemføres på grund af tekniske, funktionelle eller andre årsager, kan Cibicom nægte at efterkomme ændringsanmodningen.
5.7.5 Hvis et løsningsforslag ikke accepteres af kunden, eller Cibicom i henhold til punkt 5.7.4 påviser, at ændringen ikke kan gennemføres, kan Cibicom opkræve et rimeligt honorar, der dækker udarbejdelsen af forslaget. Honoraret skal beregnes ud fra den forbrugte tid og til Cibicom’s til en hver tid gældende timepriser.
5.8 Cibicom’s ændringsanmodninger
5.8.1 Såfremt Cibicom ønsker at foretage ændringer i Ydelserne eller leveringen heraf, skal Cibicom fremsende skriftlig ændringsanmodning til kunden. Ændringsanmodningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af foreslåede ændring, herunder af eventuelle konsekvenser.
5.8.2 Uden unødig forsinkelse og normalt senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen skal kunden meddele Cibicom, hvorvidt ændringsanmodningen kan accepteres af kunden.
5.8.3 Kunden skal acceptere alle ændringer, som ud fra Cibicom’s rimelige vurdering er gavnlige for Ydelserne og leveringen heraf, dog forudsat, at (i) kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen ikke berøres negativt, (ii) der ikke er nogen negative konsekvenser for kunden i forbindelse med dennes opfyldelse af gældende lovgivning og (iii) der ikke sker en forøgelse af Etableringsafgiften eller den årlige Serviceafgift.
5.8.4 Uanset ovenstående skal Cibicom have ret til, uden en ændringsanmodning til kunden, at opretholde, optimere, ændre, forbedre osv. sin infrastruktur og leveringen af Ydelserne, forudsat at sådanne handlinger (i) ikke berører kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen negativt, (ii) ikke har nogen negative konsekvenser for kunden i forbindelse med dennes opfyldelse af gældende lovgivning og (iii) ikke øger Etableringsafgiften eller den årlige Serviceafgift.

6. Aftaleperiode

6.1 Aftalen træder i kraft ved begge Parters underskrift, aftaleperioden fremgår af Underskriftssiden og er gældende fra levering jf. punkt 10.4

6.2 Såfremt Aftalen består af delleverancer vil de have individuelle leveringsdatoer og dermed individuelle udløbsdatoer.

7. Opsigelse og forlængelse af aftalen

7.1 Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden med undtagelse af forhold reguleret i punkt 14 ”Ophævelse”.
7.2 Aftalen forlænges automatisk med 12 måneder af gangen med mindre andet er aftalt i Aftalen eller Aftalen opsiges skriftligt med et varsel før Aftalens udløb på løbende måned + 3 måneder.
7.3 Cibicom kan til enhver tid opsige Kontrakten, eller dele af denne, med 6 måneders varsel.

8. Etableringsafgift og priser

8.1 Etableringsafgift og Priser for Ydelserne fremgår af Aftalen.
8.2 Alle Priser er angivet eksklusive moms, andre afgifter, told, gebyrer el.lign.

9. Prisregulering og betalingsbetingelser

9.1 Priser indeksreguleres hvert år pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset som offentliggjort af Danmarks Statistik pr. 1. oktober i det forudgående år.
9.2 Etableringsafgiften betales på tidspunktet for Aftalens indgåelse med frist til betaling på fakturadato plus 30 dage.
9.3 Cibicom’s betalingsbetingelser er forudbetaling af Priser for den aftalte periode til betaling på fakturadato plus 30 dage. Første betaling af Serviceafgiften er på tidspunktet for Aftalens indgåelse og skal dække perioden fra Aftalens starttidspunkt og indtil 2. måneds- eller kvartalsbetaling, afhængigt af valgte betalingsfrekvens. Derefter forfalder Serviceafgiften til betaling hver den 1. i måneden ved månedsbetalinger og ved kvartalsvisebetalinger den 1. hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

9.4 Cibicom fakturerer arbejde efter medgået tid månedsvis bagud efter regning på baggrund af faktisk medgået tid i henhold til timepriserne. Fristen for betaling er fakturadato plus 30 dage. Eventuel køretid afregnes som faktisk medgået tid. Ved arbejde udover 08.00 – 16.00 på Arbejdsdage opkræves et tillæg på timepriserne på 100%. Ved tilkald uden for 08.00 – 16.00 opkræves endvidere et tilkaldevederlag.
9.5 Cibicom fakturer forbrugsafregnede Ydelser, bl.a. strøm, efter en faktuel aflæsning og månedsvis bagud. Fristen for betaling er fakturadato plus 30 dage.

9.6 Cibicom forbeholder sig retten til at ændre prisen på den forbrugsafregnede kWh på baggrund af ændringer i markedsprisen på strøm, ændringer af afgifter eller andre forhold uden for Cibicoms kontrol.
9.7 Udlæg til rejser, ophold og fortæring afregnes til faktiske dokumenterede kostpriser, samt et administrationstillæg på 10%.
9.8 Øvrige omkostninger i forbindelse med udførelse af opgaver for kunder – herunder materialeudgifter og/eller andre eksterne udgifter, brug af speciel software, kørsel med målevogn – faktureres særskilt med et administrationsgebyr på 5%.
9.9 I tilfælde af forsinket betaling tilskrives morarente med den morarente, som er fastsat i Renteloven fra forfaldsdagen.
9.10 Faktura fremsendes på den af Kunden oplyste e-mail adresse eller via elektronisk faktura (såfremt EANnummer er oplyst). Faktura der ønskes fremsendt pr. brev koster kr. 75 pr. faktura.
9.11 Indkøbsordrenummer og/eller andre faktureringsdata skal fremgå af Aftalen.
Senere ændringer/tilføjelser hertil opkræves kr. 1.000 i administrationsgebyr.
9.12 Cibicom forbeholder sig retten til at standse levering såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes.
Der fremsendes mindst et forudgående varsel.
9.13 Cibicom vil opkræve et gebyr på kr. 5.000 for genåbning af en Ydelse eller en forbindelse.
9.14 Ved brug af Underleverandører vil eventuelle gebyrer eller uforudsete omkostninger blive viderefaktureret til Kunden med et tillæg af et administrationsgebyr på kr. 1.500.

9.15 Cibicom forbeholder sig retten til at pålægge Kunden et administrationsgebyr på kr. 2.500 for overdragelse af Aftalen til nyt CVR-nummer.

9.16 I tilfælde af at Kunden ønsker at annullere etableringen af en enkeltstående lokation efter at acces-linjen er bestilt hos underleverandøren er Cibicom berettiget til at opkræve kunden kr. 5.000 i annulleringsgebyr udover eventuelle underleverandør omkostninger.

10. Leveringsbetingelser

10.1 Leveringstid for de enkelte Ydelser er defineret i produktspecifikationerne, med mindre andet står skrevet i Aftalen.
10.2 Leveringsdatoen kan forekomme før den i Produktspecifikationen angivne leveringstid.
10.3 Enhver Aftale, der omfatter mere end én ydelse, kan opdeles i delleverancer.
10.4 Levering har fundet sted når ydelsen er udført/idriftsat og klarmeldingsdokumentet, udarbejdet af Cibicom, er fremsendt til Kunden. Idriftsættelse eller implementering vil kun foretages inden for almindelig arbejdstid. Såfremt Kunden ønsker idriftsættelse eller implementering uden for disse tider, vil Kunden blive faktureret for det faktiske timeforbrug.
10.5 Ombookning af installationsdatoen i forbindelse med oprettelse eller flytning af en Cibicom leveret ydelse kan ske indtil 5 arbejdsdage før installationsdatoen uden beregning. Herefter opkræver Cibicom et gebyr på kr. 1.500.
10.6 Support, i form af ændringsanmodninger, kan ske på alle hverdage mellem 08.00 – 16.00. Der udføres kun support på den del af Kundens løsning, som tilhører Cibicom. Al support faktureres pr. påbegyndt time. Såfremt kørsel er nødvendigt for at løse opgaven, vil denne tid tælle med i den totale timeberegning. Materialeforbrug afregnes særskilt.
10.7 I forbindelse med et besøg af en tekniker eller et bestilt planlagt arbejde som skal udføres remote, kan Cibicom opkræve et gebyr for forgæves kørsel eller aflyst arbejde på kr. 1.950. Gebyret opkræves hvis kunden aflyser det planlagte arbejde på selve dagen, hvis installationsstedet ikke forefindes som beskrevet i Produktspecifikationen, eller hvis teknikeren ikke træffer nogen på adressen, der kan give Cibicom adgang til installationsstedet.
10.8 I forbindelse med fejlretning, kan Cibicom opkræve et gebyr for uberettiget fejlretning på kr. 1.950. Gebyret opkræves hvis det viser sig at årsagen til fejlen var forårsaget af Kunden.
10.9 Ved Aftalens ophør skal Kunden inden for 14 dage nedtage samt returnere Cibicom’s udstyr, udleveret i forbindelse med Aftalen. Såfremt kunden ikke nedtager og returnerer udstyret inden 14 dage, vil Cibicom være berettiget til at udføre dette arbejde og kræve betaling herfor eller fakturere Kunden et gebyr på kr. 5.000 for udstyret.

11. Kundens forpligtelser


11.1 Kunden er forpligtet til at foretage betaling i overensstemmelse med ovenstående punkt 8 og punkt 9. Enhver misligholdelse med hensyn til kundens betalingsforpligtelse anses for væsentlig.

11.2 Kunden bærer ansvaret for overholdelsen af den lovgivning, der gælder for kundens virksomhed, herunder for så vidt angår brugen af Ydelserne.
11.3 Kunden skal sikre, at kundens udstyr, der anvendes i forbindelse med brugen af Ydelserne, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den enhver tid gældende lovgivning. Hvis kundens udstyr giver anledning til forstyrrelser i forbindelse med Cibicom’s levering af Ydelserne, er kunden forpligtiget til straks at koble det forstyrrende udstyr fra og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. Hvis Kunden ikke efterkommer dette, forbeholder Cibicom sig
retten til at afbryde Kundens tilslutning til Cibicom’s netværk. Kunden skal på Cibicom’s anmodning udlevere den information om kundens tilsluttede udstyr, som Cibicom må finde påkrævet for at kunne opfylde sine forpligtelser overfor såvel kunden som andre kunder.
11.4 Kunden skadesløsholder til enhver tid Cibicom for udgifter, omkostninger og tab forårsaget af kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser, herunder de forpligtelser, der fremgår af Produktspecifikationerne.

12. Ansvar og ansvarsbegrænsning

12.1 Hvor ikke andet følger af Aftalen, kan hver af Parterne til enhver tid reklamere og gøre misligholdelsesbeføjelser

gældende over for den anden Part i henhold til dansk rets almindelige regler.
12.2 Såfremt kunden finder, at Cibicom ikke leverer Ydelserne som aftalt, skal kunden uden ugrundet ophold og senest 10 Arbejdsdage efter, at kunden bliver eller burde blive bekendt med misligholdelsen, reklamere skriftligt over for Cibicom og konkret angive hvorledes kunden mener, at Cibicom misligholder Aftalen. Cibicom vil indenfor 10 Arbejdsdage forsøge at afhjælpe misligholdelsen. Afhjælpningsfristen regnes fra modtagelsen af kundens reklamation og den konkrete angivelse af misligholdelsen. Såfremt Cibicom afhjælper en påtalt misligholdelse, kan kunden ikke udøve misligholdelsesbeføjelser i relation til den påtalte misligholdelse.
12.3 Kunden skal dog under ingen omstændigheder være berettiget til at fremsætte krav mod Cibicom senere end 12 måneder efter, at de mangelfulde Ydelser er leveret.
12.4 Cibicom’s erstatningsansvar over for kunden er begrænset til kundens direkte tab som følge af Cibicom’s misligholdelse. Cibicom er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for kundens indirekte tab, avancetab, driftstab, kundetab, programtab, følgeskader, tab af data eller retableringen deraf. Dette gælder, uanset om Cibicom kendte eller burde kende til tabet.
12.5 Cibicom er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Ydelserne eller leveringen heraf, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller pålagt af tilsynsmyndigheder.
12.6 Cibicom’s samlede erstatningspligt for misligholdelse af Aftalen er beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til et års Serviceafgift. Såfremt Aftalen indebærer betaling af Etableringsafgift, er Cibicom’s
samlede erstatningspligt for misligholdelse af Aftalen, beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til 25% af Etableringsafgiften.

13. Produktansvar

13.1 Cibicom accepterer produktansvar i overensstemmelse med Lov om Produktansvar, i det omfang denne lov ikke kan fraviges ved aftale. Cibicom fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag.

14. Ophævelse


14.1 I tilfælde af en Parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden Part berettiget til at hæve Aftalen.
14.2 Ophævelse kan dog først ske, efter at den krænkede Part har afsendt en skriftlig meddelelse til den misligholdende Part, hvori misligholdelsen påberåbes og hvori der gives en frist på 20 Arbejdsdage fra modtagelsen af meddelelsen til at udbedre misligholdelsen og det meddeles, at Aftalen eventuelt hæves fra fristens udløb, såfremt den fastsatte frist ikke overholdes. Hvor det grundet misligholdelsens natur ikke er muligt at udbedre denne, kan Aftalen hæves uden frist til udbedring.

14.3 Der anses bl.a. at foreligge væsentlig misligholdelse i følgende tilfælde:
14.3.1 Kunden ikke rettidigt opfylder sine betalingsforpligtelser,
14.3.2 Kunden foretager indgreb i Cibicom’s udstyr,
14.3.3 Kunden tilslutter eget udstyr uden i hvert enkelt tilfælde at have en udtrykkelig aftale med Cibicom herom,
14.3.4 Cibicom afskæres fra at få adgang til egne anlæg, udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning, drift, vedligehold m.v.
14.3.5 En Parts konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra den anden Part uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Aftalen,
14.3.6 En Parts betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Aftalens rette opfyldelse i fare,
14.3.7 En Parts ophør med den virksomhed, som Aftalen vedrører, el ler indtræden af andre omstændigheder, der bringer Aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare.

15. Force majeure

15.1 En Part er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser såfremt Parten kan godtgøre, at dette skyldes en hindring udenfor Partens kontrol, og at Parten hverken på tidspunktet for Aftalens indgåelse eller efterfølgende kunne forventes at have taget hindringen i betragtning eller have undgået eller overvundet den eller dens følger.

15.2 Som force majeure betragtes bl.a. (ikke udtømmende) krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud eller andre offentlige indgreb, naturkatastrofer, hærværk, tyveri, svigtende el- eller energiforsyning, nedbrud af kommunikationslinjer, konfiskation af midler, arbejdskonflikt, lockout
samt strejke, forhold forårsaget af tredjemand, hvor et større antal slutkunder berøres, eller en anden tilsvarende ekstraordinær begivenhed, der ligger uden for Partens rimelige kontrol.
15.3 Partens forpligtelser suspenderes indtil det tidspunkt, hvor den pågældende Part igen er i stand til at opfylde sine forpligtelser.

16. Underleverandører

16.1 Cibicom kan benytte underleverandører til opfyldelse af elementer af de af Cibicom påhvilende forpligtelser i henhold til Aftalen.

16.2 Cibicom hæfter for sine underleverandørers ydelser i henhold til Aftalen på ganske samme måde som for sine egne forhold.

17. Persondata – GDPR

17.1 I det omfang Kunden og/eller Cibicom, i kraft af Aftalen skal behandle personoplysninger, skal der indgås en brugerdefineret databehandleraftale.

18. Cibicom CSR-krav

18.1 Cibicom overholder selv og kræver, at Kunden ved udførelsen af Aftalen iagttager og efterlever principperne i FN’s Global Compact om Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti -Korruption.

19. Fortrolighed

19.1 Oplysninger, som Parterne modtager om hinanden i forbindelse med forhandlingerne om og gennemførelsen af Aftalen, skal anses for fortrolige oplysninger og må ikke, uden samtykke fra den udleverende Part, bruges på anden vis end forudsat i Aftalen eller, uanset formålet, videregives til tredjemand, medmindre de pågældende oplysninger:

A) er eller bliver offentligt tilgængelige og dette ikke skyldes videregivelse af oplysningerne i strid med denne forpligtelse,
B) bevisligt er modtaget af en Part fra tredjemand, som lovligt er i besiddelse deraf og kan disponere over oplysningerne,
C) i Aftalen er forudsat at kunne og/eller skulle videregives til tredjemand eller skal videregives for at opfylde Partens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og øvrige forskrifter, som vedkommende Part er underlagt (herunder men ikke begrænset til eventuelle gældende børsretlige oplysningsforpligtelser) eller til opfyldelse af en specifik domstolsbeslutning herom, eller
D) videregives til Partens revisor, juridiske rådgiver eller andre, som ved lov eller aftale er forpligtet eller forpligter sig til at iagttage fortrolighed.
19.2 Hver af Parterne hæfter på objektivt grundlag for Partens medarbejderes tilsidesættelse af den i dette afsnit nævnte fortrolighedsforpligtelse.

20. Meddelelser

20.1 Alle meddelelser imellem Parterne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, skal sendes ved almindeligt brev eller e-mail, attention den administrerende direktør.

20.2 Meddelelser, afgivet i henhold til Aftalen, har virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er kommet frem.

21. Overdragelse af rettigheder og pligter

21.1 Kunden kan alene, helt eller delvist, overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til tredjemand med forudgående, skriftligt samtykke fra Cibicom, medmindre dette sker som led i en samlet overdragelse af kundens virksomhed eller dele dera